Advies

Soms heeft u het gevoel dat dingen niet lekker lopen in de organisatie of thuissituatie. Het plezier en enthousiasme heeft er onder te lijden. U wilt het graag veranderen maar u weet niet goed hoe. Om te kunnen sturen op resultaat en kwaliteit is het nodig om inzicht te krijgen in processen, kader en oorzaken van niet optimale of tegenvallende situaties. Door mijn lange ervaring in onderwijs en opvoeding ben ik in staat dit samen met u te analyseren en te interpreteren. Met deze informatie kunnen we samen een plan van actie maken.

   Gericht op:
   Leidinggevenden: Over het vormgeven en invoeren van trajecten
   1. Kwaliteitszorg
   2. Personeelsbeleid
   3. Goed bestuur
   4. Opbrengstgericht werken
   5. Schoolplanontwikkeling
   Onderwijs: Onderzoek en advies over communicatie in teams
   Opvoeding: Gesprekken met ouders /verzorgers over problematische opvoedingssituaties

Mevrouw Annelies ten Have heeft binnen de Stichting Openbaar Primair onderwijs Winterswijk jaren een ondersteunende, informerende en uitvoerende rol gespeeld. Haar deskundigheid is onder andere ingezet bij het tot standkomen van het integraal personeelsbeleid (IPB), de schoolplannen en het ontwikkelen van de kwaliteitszorg. Zij is binnen het IPB de grondlegger van een heldere gesprekscyclus waarbinnen de regeling functioneringsgesprekken en regeling beoordelingsgesprekken zijn opgezet. Binnen de kwaliteitszorg heeft zij de directeuren begeleid in het opzetten van een cyclisch proces. Tevens weet zij de samenhang tussen kwaliteitszorg en IPB helder naar voren te brengen
Mevrouw Annelies ten Have beschikt over een uitgebalanceerde deskundigheid op vele terreinen en draagt deze deskundigheid uit in de vorm van interactieve sessies. Zij werkt accuraat en grijpt op juiste momenten in als het proces dreigt te ontsporen. Kortom: haar aangeboden diensten zijn als zeer zinvol en waardevol ervaren.
- Peter Schot Algemeen Directeur

Via mijn werk als interne begeleider op enkele basisscholen heb ik samengewerkt met Annelies. In het kader van Handelingsgericht werken hebben we in overleg de scholing voor het team samengesteld. Hierbij is mij telkens opgevallen dat Annelies het proces heel goed van afstand kan beschouwen en onder woorden kan brengen wat er gebeurt om vervolgens tot een passend scholingsaanbod te komen. Deze inhoudelijke inbreng heb ik als heel positief ervaren. Binnen onze samenwerking stemden we af hoe de bijeenkomsten zouden worden vormgegeven en wat de rol van een ieder van ons was. Deze afstemming verliep positief. De genoemde positieve ingrediënten om tot een goede nascholingsmiddag te komen, werkten zodanig op elkaar in, dat we in de meeste gevallen kwamen tot geslaagde bijeenkomsten die zeker hebben bijgedragen aan de professionalisering van ons team.

Intern begeleider Primair Onderwijs

Ook Aves is door Annelies begeleid. In schooljaar 2010-2011 heeft zij 14 scholen begeleid met het ontwerpen van het nieuwe schoolplan. Dankzij een goede intake, voorbereiding en een compleet format, kon een zeer effectief en efficiënt traject worden gevolgd door de directeuren van betreffende scholen en het CvB van Aves. De directeuren zijn zeer tevreden over deze begeleiding die als “werkdrukverlagend” wordt beschouwd. Alle schoolplannen zijn op tijd voltooid en ingeleverd waar het CvB van Aves erg blij mee is.
Herman Snelder, Lid College van Bestuur